Những bậc thang vàng Hoàng Su Phì

Thông báo | 29-09-2021 | 0 lượt xem

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa. Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn”. Xét theo quan điểm này, Ruộng bậc thang là một sản phẩm văn hóa độc đáo của con người, do con người sáng tạo, phát triển để phục vụ cho lẽ sinh tồn của mình. 

Ý kiến bạn đọc (0)
Nhập thông tin của bạn: